Sznycer SG-VI-D Grey Gull


CF-FGG-X 1948
Photo credit: Katherine Sergava Sznycer